www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Trên 430 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách

Thời gian qua, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, gây khó khăn cho nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH).

Song nhờ có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp, sự phối hợp của các ngành, các địa phương và sự tham gia tích cực của Nhân dân trên địa bàn, hoạt động TDCSXH trên địa bàn huyện Tiên Phước đã hoàn thành cơ bản các kế hoạch do cấp trên giao, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ do huyện đề ra và giữ vững chất lượng.

 


Ngân hàng CSXH huyện tổ chức giao dịch tại xã Tiên Lãnh
 

Đến hết tháng 8, tổng doanh số cho vay đạt 95 tỷ đồng với gần 2.500 lượt khách hàng được vay vốn. Trong đó: chủ yếu là vốn cho vay đối với hộ mới thoát nghèo đã giải ngân được 50 tỷ đồng cho 970 lượt hộ gia đình, có 100% số hộ đăng ký thoát nghèo theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh được tiếp cận nguồn vốn này để sản xuất kinh doanh (SXKD); cho vay làm công trình nước sạch và vệ sinh đạt doanh số 12 tỷ đồng với 610 khách hàng được vay, để làm mới hoặc cải tạo trên 1.200 công trình; cho vay giải quyết việc làm đạt 13 tỷ đồng với 230 hộ vay để mở rộng SXKD tạo việc làm cho các lao động; doanh số cho vay SXKD tại vùng khó khăn đạt 13 tỷ đồng với 290 hộ được vay, đây là chương trình không còn được cho vay trên địa bàn từ tháng 7/2021 khi các xã đã ra khỏi vùng khó khăn; còn lại là các chương trình tín dụng khác. Các nguồn vốn TDCSXH được ngân hàng cấp trên và vốn ủy thác từ UBND huyện giao, NHCSXH huyện đã triển khai cho vay kịp thời, đáp ứng cơ bản các nhu cầu của Nhân dân, không để vốn tồn đọng gây lãng phí.

Đến nay, tổng dư nợ cho vay TDCSXH đạt 431 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với đầu năm, với 17 chương trình tín dụng ưu đãi theo quy định của Chính phủ, tổng số hộ còn dư nợ là 8.200 hộ. Trong đó, số hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo còn dư nợ là 3.800 hộ, hầu hết các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu đều được NHCSXH phối hợp với các xã, thị trấn, hội, đoàn thể ưu tiên giải ngân kịp thời, không để các hộ có nhu cầu chính đáng thiếu vốn SXKD. Chất lượng TDCSXH vẫn được giữ vững, nợ quá hạn không tăng so với năm 2020 và tỷ lệ nợ quá hạn hiện nay là 0,034%.

Tuy đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng nhu cầu tín dụng ưu đãi của Nhân dân trên địa bàn vẫn còn lớn, nhiều hộ có nhu cầu vay để mở rộng SXKD, làm kinh tế vườn, kinh tế trang trại, tạo việc làm và tăng thu nhập. Thời gian đến, cùng với việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, NHCSXH huyện sẽ tích cực tham mưu thực hiện tốt Công văn số 362-CV/HU, ngày 26/7/2021 của Huyện ủy Tiên Phước chỉ đạo thực hiện Công văn số 415-CV/TU, ngày 19/7/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là tham mưu, đề xuất bổ sung thêm các nguồn vốn phù hợp từ trung ương, tỉnh, huyện để cho vay đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn.

 Nguyễn Văn Hiền - Ngân hàng CSXH huyện Tiên Phước