www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Lịch sử Tiên Phước

2019-08-24 12:01
      Tiên Phước có lịch sử hình thành gắn liền với lịch sử hình thành vùng đất Quảng Nam. Trong thời Bắc thuộc (202 - 714) nhà Tần đặt là Tượng Quận. Từ Tây, Hán đến Tề, Lương, Trần thì Tiên Phước thuộc đạo Trà Nô, huyện Lư Dung, quận Nhật Nam. Nhà Tùy đổi t...
Syndicate content