www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thanh tra Tiên Phước dẫn đầu Cụm thi đua 9 huyện miền núi

Sáng 8.12.2020 tại huyện Tiên Phước, Cụm Thanh tra 9 huyện miền núi gồm các huyện Tiên Phước, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn và Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 Hội nghị tổng kết Cụm Thanh tra 9 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Hội nghị tổng kết Cụm Thanh tra 9 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2020. 

Trong năm 2020, Thanh tra 9 huyện miền núi tổ chức 42 cuộc thanh tra hành chính; trong đó 28 cuộc theo kế hoạch, 10 cuộc đột xuất và 4 cuộc năm 2019 chuyển sang; tổ chức 41 cuộc thanh tra và kết luận thanh tra thi hành Luật khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng; tổ chức tiếp 1.364 lượt công dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị… (giảm 110 lượt so với năm 2019).

Ngoài ra, trong năm, cụm 9 huyện miền núi cũng thực hiện tốt việc tuyên truyền phổ biến pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; như huyện Tiên Phước tổ chức 13 lớp tuyên truyền với gần 500 lượt người tham dự; huyện Bắc Trà My tổ chức 6 lớp tuyên truyền với 370 lượt người tham dự; huyện Nam Giang tổ chức 10 lớp với 400 lượt người tham dự…

Hội nghị đã bầu chọn đơn vị Thanh tra huyện Tiên Phước dẫn đầu Cụm 9 huyện miền núi, đơn vị Nam Trà My xếp thứ nhì và đơn vị Nam Giang đứng thứ 3. Đơn vị Thanh tra huyện Hiệp Đức được bầu làm Cụm trưởng Thanh tra 9 huyện miền núi năm 2021.

Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam