www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Chí sĩ Lê Lượng

 Lê Lượng là Chí sĩ yêu nước, quê ở làng Tú Cẩm, sang cư ngụ ở làng Phú Lâm xã Tiên Sơn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng nam, ông là anh rể Lê Cơ .

Năm 1900 ông đỗ cử nhân (đồng khoa với Phan Châu Trinh). Nhưng coi rẻ công danh, dốc lòng đóng góp tâm huyết vào cuộc Duy tân cứu nước, ông ám trợ phong trào Đông du của Phan Bội Châu ở Quảng Nam, đồng thời hăng say hoạt động cho phong trào Duy tân tự cường ở tỉnh nhà.

Sau khi ông đỗ cử nhân Tổng tài sử quán Nguyễn Thuật (1842-1911) có câu đối mừng ông thi đỗ:

 

Quân năng bạt xuân hương phong thập tải thư song vô xuyết nghiệp;

 

Ngã diệc hỉ phần thích uyển nhứt môn kiều khách tấn đăng khoa.

 

Bản dịch: 

 

Anh giỏi vượt hơn người làng cả mười năm học hành không ngơi nghỉ;

 

Tôi vui chia phần họ ngoại nhà, toàn nhà khách giai đều đậu cả.

 

Năm Mậu Thân 1908, ông bị bắt giam ở ngục Quảng Nam, đến ngày 10 -11 Mậu Thân 1908 thì mất trong tù. Xác được đem về chôn cất tại quê nhà, hưởng dương 38 tuổi.

Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng

Tế tửu Quốc tử giám Nguyễn Đình Tựu

Lê Cơ nhà thực hành Duy Tân xuất sắc

Chí sĩ Phan Châu Trinh

Tổng lãnh binh Trần Huỳnh

Chí sĩ Lê Vĩnh Huy

Chuyển vận sứ Phan Văn Bình

Danh sĩ Lê Vĩnh Khanh

Phạm Bằng