www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước tổ chức kỳ họp HĐND 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 9.7.2020, HĐND huyện Tiên Phước tổ chức kỳ họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Sáu tháng đầu năm, toàn huyện Tiên Phước sản xuất vụ đông xuân đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năng suất lúa đạt 52,5 tạ/ha, chuyển đổi gần 60ha ruộng kém hiệu quả sang trồng cây trồng cạn. 

Huyện phân bổ kinh phí hơn 10 tỷ đồng để thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Xây dựng đề án vùng sản xuất tập trung liên xã Tiên Châu - Tiên Hà với 480ha. Tổng đàn gia súc đạt hơn 24 nghìn con, đàn gia cầm hơn 340 nghìn con.

Huyện hỗ trợ xây dựng mô hình gà sinh sản tại xã Tiên Lộc và heo sinh sản tại Tiên Lãnh; trồng mới 336ha rừng gỗ lớn, khai thác hơn 130 nghìn tấn gỗ rừng trồng tạo nguồn thu hơn 100 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 82 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Toàn huyện đạt 233 tiêu chí nông thôn mới, bình quân 16,64 tiêu chí/xã; khuyến khích 10 chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2020 đối với 11 sản phẩm.

Phạm Hoàng - Nguyễn Hưng, Báo Quảng Nam