www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước hướng đến phát triển kinh tế vườn bền vững

Xác định đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là phát triển kinh tế vườn, những năm qua, Tiên Phước đẩy mạnh thực hiện Đề án kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng. Tiếp sau những thành quả ban đầu, Tiên Phước đang tập trung phát triển bền vững các mô hình kinh tế - nền tảng để tạo thay đổi rõ rệt hơn cho diện mạo nông thôn.

 

 

                                    Đoàn Đạo - Hồ Quân, Báo Quảng Nam