www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nhìn lại đề án 548 ở huyện Tiên Phước

Huyện Tiên Phước nằm trên hành lang kinh tế tây Quảng Nam là huyện đông dân, cung cấp lực lượng lao động lớn. Nơi có điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai thích hợp với nhiều loại cây, con đặc sản, cây ăn quả nổi tiếng, điểm mạnh cho phát triển KT-XH và du lịch của địa phương.

Huyện đã xây dựng Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng Trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025 (Đề án 548). Mục tiêu chính của Đề án nhằm xây dựng Tiên Phước thành vùng trọng điểm về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái và huyện mang đặc trưng vùng trung du Quảng Nam.

Đề án tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ lớn: 1 là bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa làng truyền thống; 2 bảo tồn phát huy giá trị không gian văn hóa đá, văn hóa nhà vườn; 3 xây dựng mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại bền vững; 4 bảo tồn phát huy giá trị di tích, danh thắng, làng nghề truyền thống; 5 xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế vườn, trang trại, du lịch; 6 xây dựng hệ thống hạ tầng dịch vụ giới thiệu quảng bá giá trị văn hóa, hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ.

 

                                                              Theo QRT