www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Ngân hàng CSXH huyện tăng cường huy vốn để đáp ứng nhu cầu Nhân dân

Với chức năng, nhiệm vụ được giao là thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH), để đáp ứng nhu cầu vốn ưa đãi cho Nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD), tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống; đồng thời phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Thời gian qua, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tiên Phước luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp và NHCSXH cấp trên; đồng thời có sự phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi đối với các hoạt động TDCSXH trên địa bàn của các ngành, các Hội, đoàn thể nhận ủy thác và UBND các xã, thị trấn. Nhờ đó, các chương trình TDCSXH được triển khai thuận lợi, có hiệu quả, góp phần tích cực vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,  tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 


Tập huấn và tuyên truyền huy động tiền tiết kiệm của Ngân hàng CSXH huyện Tiên Phước tại xã Tiên Mỹ

 

Đến nay, NHCSXH đang triển khai 17 chương trình TDCSXH theo quy định của Chính phủ, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vốn để sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân, đến nay có 100% số hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, xuất khẩu lao động trên địa bàn, có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn tín dụng ưa đãi từ NHCSXH huyện. Hiện dư nợ cho vay TDCSXH đạt 428,7 tỷ đồng với tổng số hộ còn dư nợ là 9.200 hộ, trong đó vốn dành cho hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo là 170 tỷ đồng, chiếm gần 40% trên tổng dư nợ cho vay.

Để đảm bảo nguồn vốn cho vay, đáp ứng nhu cầu Nhân dân, thời gian qua NHCSXH huyện đã tích cực báo cáo, tham mưu, đề xuất huyện và cấp trên bổ sung các nguồn vốn để cho vay, đến nay vốn ngân sách Huyện đạt 2,26 tỷ đồng, vốn từ ngân sách Tỉnh là 14 tỷ đồng, còn lại vốn từ Trung ương và huy động của dân cư trên địa bàn. 

Bằng nhiều giải pháp tuyên truyền, phối hợp với các địa phương, các hội đoàn thể trong công tác huy động vốn từ dân cư và thông qua các tổ Tiết kiệm và vay vốn, đến nay NHCSXH đã huy động được số vốn trên 58 tỷ đồng từ dân cư, đây là số vốn góp phần cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Việc huy động vốn của NHCSXH được Nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán, lãi suất bằng với các ngân hàng thương mại, với thủ tục đơn giản, thuận lợi và người dân có thể gửi và rút tiền tại Điểm giao dịch xã hàng tháng của NHCSXH huyện Tiên Phước.

Với nhu cầu vay vốn TDCSXH của Nhân dân ngày càng tăng, cùng với nguồn vốn từ ngân sách các cấp, NHCSXH xác định cần phải xã hội hóa, đa dạng hóa nguồn vốn, trong đó huy động vốn từ tiền nhàn rỗi, tiết kiệm của Nhân dân là một kênh quan trọng, đảm bảo cho NHCSXH thực hiện tốt các chương trình TDCSXH và phát triển bền vững.

Nguyễn Văn Hiền - Ngân Hàng CSXH huyện Tiên Phước