www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Yêu cầu tập trung chủ động ứng phó khẩn cấp với bão Noru.

Ngày 25.9.2022, UBND huyện Tiên Phước có công điện số 01/CĐ-UBND do Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hùng Anh ký, yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão Noru.

Theo UBND huyện Tiên Phước