www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video thời sự Tiên Phước đầu tháng 3 năm 2016

Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần đầu tháng 3 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.

 

 

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 01.03.2016

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 07.03.2016

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 09.03.2016