www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video thời sự Tiên Phước cuối tháng 5 năm 2016

Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần cuối tháng 5 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.

 

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 22.05.2016 

 

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 24.05.2016 

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 29.05.2016 

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 31.05.2016