www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

UBND huyện Tiên Phước ban hành công văn phòng chống dịch Covid 19

UBND huyện Tiên Phước vừa ban hành các Công văn số 1431-1432 -1433/UBND-KTHT về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cấp bách trong tình hình hiện nay. Theo Công văn, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm rất cao nên các đơn vị cần đề cao cảnh giác, thực hiện tốt các biện pháp đề ra.

 

Theo UBND huyện Tiên Phước