www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

UBND huyện ra công văn về thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ

 UBND huyện Tiên Phước vừa ban hành công văn số 625/UBND-TH do Chủ tịch UBND huyện Hường Văn Minh ký ngày 1/4/2020 về việc thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19

 

Theo UBND huyện Tiên Phước