www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

UBND huyện ra công văn khuyến cáo không đầu cơ, tích trữ xăng dầu

UBND huyện Tiên Phước vừa ban hành công văn số 618/UBND-TH do Phó chủ tịch huyện Lê Trí Hiệu ký ngày 31/03/2020 về việc chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, mua bán xăng dầu trên địa bàn huyện Tiên Phước.

 

 

 

Theo UBND huyện Tiên Phước