www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

UBND huyện ban hành công văn quyết định lập chốt kiểm soát dịch Covid 19

 UBND huyện Tiên Phước vừa ban hành công văn số 425/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND huyện Hường Văn Minh ký ngày 1/4/2020 quyết định thành lập chốt kiểm soát liên ngành để phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Tiên Phước.

 

Theo UBND huyện Tiên Phước