www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thẩm định khoa học lịch sử Đảng bộ xã Tiên Thọ (1975-2020)

Sáng ngày 2.10.2021, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức thẩm định khoa học lịch sử Đảng bộ xã Tiên Thọ (giai đoạn 1975 – 2020).

Bản thảo cuốn lịch sử Đảng bộ xã Tiên Thọ, giai đoạn 1975 - 2020 gồm có 5 chương; trong đó, Chương 1, từ 1975 - 1978, tập trung nói về việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và cũng cố tổ chức Đảng. Chương hai, giai đoạn 1979 - 1985 phản ánh về sự lãnh đạo của tổ chức đảng, tập trung phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, tăng cường củng cố an ninh – quốc phòng; chương ba giai đoạn 1986 -1996, Chi bộ Đảng Tiên thọ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 1986 – 1988 đổi tên thành Đảng bộ xã Tiên Thọ lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nâng cao đời sống nhân dân; chương 4, từ 1996 - 2000, Đảng bộ xã lãnh đạo sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và ở chương 5 tiếp tục cũng cố hệ thống chính trị, lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển biến mọi mặt, nâng cao đời sống nhân dân.

Tại buổi thẩm định hầu hết các nhân chứng lịch sử, đại biểu đều thống nhất với cách bố trí các chương, mục, với cuốn bản thảo lịch sử Đảng bộ xã. Tuy nhiên, cũng đóng góp một số nội dung như, cần phân tích sâu về một số sự kiện lịch sử, để người đọc dễ hiểu; chỉnh sửa lại tên gọi bố cục, nhất là ở chương I và chương II; nội dung lời nói đầu và kết luận cần chỉnh sửa, biên soạn lại; bổ sung thêm hoạt động của Mặt trận, hội, đoàn thể trong các hoạt động lớn của địa phương; một số câu từ, cấu trúc ngữ pháp, hình ảnh cho phù hợp với nội dung tập sách…
Phát biểu tại buổi thẩm định, đồng chí Phan Văn Dương, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đã cơ bản thống nhất với bản soạn thảo lịch sử Đảng bộ xã Tiên Thọ giai đoạn 1975 - 2020; tuy nhiên đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu giữa tác giả và Đảng bộ xã, nhân chứng cần tiếp tục đối thoại, bổ sung, chỉnh sửa thêm những chi tiết còn thiếu trước khi in ấn, xuất bản chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2 tới.
Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước