www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phê duyệt đấu thầu công trình tuyến dường ĐT614

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Công trình: Sửa chữa, nâng cấp mặt đường tuyến ĐT614 (Các đoạn từ Km0+580,67-Km0+603,74 và Km4+106,42-Km8+00),huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

 

 

Theo UBND Quảng Nam