www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

PC Quảng Nam và UBND huyện Tiên Phước ký kết quy chế phối hợp

Chiều ngày 18/2/2017, UBND huyện Tiên Phước phối hợp Điện lực Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2011-2015 và triển khai xây dựng Quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2020.

       Trong 5 năm qua (2011 – 2015) việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Công ty Điện lực Quảng Nam và UBND huyện Tiên Phước có nhiều kết quả, tạo điều kiện cho các hoạt động điện lực và đầu tư phát triển lưới điện, quản lý vận hành thuận lợi, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho phát triển KTXH địa phương.

     UBND huyện Tiên Phước và các xã, thị trấn đã tích cực hỗ trợ trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án do ngành Điện đầu tư; lưới điện trên địa bàn huyện Tiên Phước tăng thêm 1.104 km đường dây trung áp, 44 km đường dây hạ áp và 36  TBA phụ tải; số thôn có điện tăng thêm 01 thôn; số hộ có điện tăng thêm 350 hộ.


Tại Hội nghị, UBND huyện Tiên Phước và Công ty Điện lực Quảng Nam đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác đầu tư, quản lý hoạt động điện lực trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Qua đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, nhờ đó giúp cho công tác quản lý hoạt động điện lực trên địa bàn huyện ngày càng đi vào nề nếp và hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp quản lý hoạt động điện giữa ngành điện với chính quyền địa phương; quy chế nhằm tạo cơ sở pháp lý cho sự phối hợp đồng bộ giữa ngành Điện và địa phương trong việc quản lý, đầu tư, kinh doanh và phục vụ về điện trên địa bàn.

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhất là Điện lực Tiên Phước và UBND các xã, thị trấn phải có sự phối hợp đồng bộ để triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác đầu tư, quản lý hoạt động điện lực trên địa bàn; đồng thời đề nghị ngành điện phối hợp với các ngành chức năng ở huyện và địa phương kiểm tra và sớm khắc phục, sửa chữa những công trình điện bị hư hỏng, ưu tiên sửa chữa những công trình xuống cấp để đảm bảo an toàn trong hoạt động điện, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân trên địa bàn huyện góp phần quan trọng trong việc xây dựng NTM và phát triển đô thị văn minh. 

  

Lễ ký quy chế phối hợp

                                         Theo VP.UBND Tiên Phước