www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Ngân hàng CSXH huyện sơ kết 9 tháng đầu năm

Chiều ngày 13.10.2021, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ còn lại trong những tháng cuối năm 2021.

 Trong 9 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn Ngân hàng CSXH huyện cho vay đạt 437 tỷ đồng, tăng 1,63 tỷ đồng so với đầu năm, (trong đó, nguồn vốn Trung ương chiếm 96,25%, tỉnh chuyển về 14,2 tỷ đồng và nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách huyện đạt 2,26 tỷ đồng).

Về nguồn vốn huy động năm 2021, được giao tăng trưởng 10 tỷ đồng, đến nay tăng trưởng đạt 100% so với kế hoạch, số dư đạt 63 tỷ đồng. Về dự nợ cho vay đạt 432 tỷ đồng, tăng 16,2 tỷ đồng so với đầu năm, với tổng số hộ dư nợ 8.162 hộ. Nợ quá hạn 153 triệu đồng, giảm so với đầu năm 40 triệu đồng. Tổng doanh số cho vay từ đầu năm đạt 101,6 tỷ đồng với 2.392 lượt vay. Tổng thu lãi cho vay lũy kế đạt 25,4 tỷ đồng, đạt 100% lãi phải thu. Riêng đối với nguồn vốn nhận ủy thác của UBND huyện đạt 2,26 tỷ đồng đã được giải ngân cho vay và thu hồi vốn đúng theo quy định.
Tại hội nghị các đại biểu cũng đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc cho vay và thu hồi vốn, nợ quá hạn. Nợ quá hạn tuy giảm hơn so với đầu năm những vẫn tìm ẩn nhiều rủi ro, nhiều hộ vẫn chây ì, không hợp tác; một số trường hợp sử dụng vốn vay sản xuất kinh doanh không hiệu quả, đi khỏi địa phương, gây khó khăn trong việc thu nợ.
Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước