www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Huyện Tiên Phước hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2014

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 457/KH-STNMT ngày 16/5/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6/2014), Phòng Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch số 12/KH-TNMT ngày 26/5/2014 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2014, đã triển khai và tổ chức các hoạt động thiết thực để tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về chủ đề của Ngày Môi trường thế giới 05/6 "Hãy hành động để ngăn nước biển dâng". Các hoạt động cụ thể như sau:

        Tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 496/UBND-TH ngày 27/5/2014 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 nhằm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2014. 

      Phối hợp với UBND thị trấn Tiên Kỳ, UBND xã Tiên Lộc tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và phát động toàn cán bộ, nhân dân đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường tại các địa phương vào ngày 02/6 đến ngày 06/6/2014. Có tổng số trên 500 người tham gia dự lễ phát động và tham gia các hoạt động làm sạch môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2014.

      Treo 30 băng rôn, khẩu hiệu tại 15 xã, thị trấn có nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với chủ đề "hãy hành động để ngăn nước biển dâng".


thIMG 0235

     Tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 496/UBND-TH ngày 27/5/2014 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 nhằm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2014.

     Phối hợp với UBND thị trấn Tiên Kỳ, UBND xã Tiên Lộc tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và phát động toàn cán bộ, nhân dân đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường tại các địa phương vào ngày 02/6 đến ngày 06/6/2014. Có tổng số trên 500 người tham gia dự lễ phát động và tham gia các hoạt động làm sạch môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2014.

      Treo 30 băng rôn, khẩu hiệu tại 15 xã, thị trấn có nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với chủ đề "Hãy hành động để ngăn nước biển dâng".

      Hướng dẫn UBND 13 xã còn lại tổ chức phát động nhân dân ra quân tổng vệ sinh môi trường, khơi thông, nạo vét kênh mương nội đồng; tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu nơi đông người qua lại; phát động nhân dân tham giữ gìn vệ sinh môi trường; tổ chức kiểm tra việc thực hiện bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải; triển khai các nhiệm vụ thực hiện tiêu chí 17 của bộ tiêu chí nông thôn mới.

        Ban hành văn bản hướng dẫn UBND các xã tổ chức rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn có phát sinh chất thải nhưng chưa lập đề án bảo vệ môi trường; tổ chức hướng dẫn UBND các xã công tác chuẩn bị triển khai Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ vể sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ.

        Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Môi trường thế giới; tổ chức tổng vệ sinh, đảm bảo duy trì thường xuyên vệ sinh môi trường tại công sở và các khu vực công cộng.

       Trong thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND các xã Tiên Châu, Tiên Kỳ, Tiên Lộc, Tiên Cảnh, Tiên Sơn tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và công tác ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ và nhân dân các xã nhằm thực hiện mục tiêu của Chương trình hành động số 27-CTr/HU ngày 30/9/2013 của Huyện ủy Tiên Phước thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường": Đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức được tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; 90% dân số được phổ biến kiến thức về phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.

                                                   Thái Hòa - Sở TN &MT Quảng Nam