www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hơn 1.370 hộ khó khăn được vay vốn từ Chương trình tài chính vi mô

Chiều 16.12.2020, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tiên Phước phối hợp với tổ chức Tầm nhìn thế giới đóng trên địa bàn huyện tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình tài chính vi mô năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

Trao quà cho các xã, thị trấn thực hiện tốt Chương trình tài chính vi mô năm 2020.
Tặng quà các xã, thị trấn thực hiện tốt Chương trình tài chính vi mô năm 2020. Ảnh: N.H

Năm 2020, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp với tổ chức Tầm nhìn thế giới triển khai Chương trình tài chính vi mô cung cấp vốn kịp thời cho người dân sản xuất kinh doanh theo hình thức tín chấp, vay theo tổ nhóm, hoàn trả dần lãi gốc cho các nhóm mục tiêu hộ nghèo, cận nghèo, hộ thu nhập thấp, hộ có trẻ em dễ bị tổn thương tại 15 xã, thị trấn.

Trong năm đã phát triển 244 hộ vay mới, giải ngân cho 1.371 lượt vay vốn với số tiền gần 24 tỷ đồng. Trong đó có 92% số hộ vay vốn là phụ nữ làm chủ hộ và 8% hộ nghèo, cận nghèo; có 58% hộ đăng ký vay vốn với mục đích phát triển chăn nuôi, trồng trọt; hơn 30% vay vốn phát triển thương mại, dịch vụ và 6% vay vốn với mục đích an sinh. Chương trình cũng cung cấp các dịch vụ phi tài chính, như tổ chức các khóa tập huấn nâng cao kiến thức về quản lý tài chính; lập kế hoạch kinh doanh, khởi sự kinh doanh, tín kiệm, ngăn ngừa tín dụng đen, phòng ngừa xâm hại trẻ em… cho các hộ vay vốn.

Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam