www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Công văn cho học sinh trên địa bàn huyện Tiên Phước nghỉ học

Công văn số 171 của UBND huyện Tiên Phước do Phó chủ tịch huyện Phùng Văn Huy ký ngày 7 tháng 2 năm 2020 về việc cho học sinh trên địa bàn huyện Tiên Phước nghỉ học và tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.

 

                                                    Theo UBND huyện Tiên Phước