www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Công điện khẩn: Không được ra khỏi nhà kể từ 18 giờ để phòng tránh bão

UBND huyện Tiên Phước vừa ra Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 27 tháng 09 năm 2022 về chủ động ứng phó bão số 4 (Bão Noru). Theo đó yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà kể từ 18 giờ hôm nay (27/9/2022) cho đến khi có thông báo mới.

Theo UBND huyện Tiên Phước