www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

BHXH huyện Tiên Phước ủy quyền thu bảo hiểm với công ty bảo hiểm

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Tiên Phước và Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Sông Tiên vừa ký kết hợp đồng ủy quyền thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Đây là tổ chức dịch vụ thứ 4 được ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT hoạt động trên địa bàn huyện.

 Việc ký kết hợp đồng giữa BHXH Tiên Phước và Công ty Bảo hiểm Sông Tiên nhằm mở rộng hệ thống nhân viên thu BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi để người tham gia, người dân dễ dàng tiếp cận chính sách BHXH, BHYT; góp phần phát triển và tăng nhanh diện bao phủ BHXH, BHYT theo chỉ tiêu được BHXH tỉnh và UBND huyện giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

BHXH huyện Tiên Phước ủy quyền cho Công ty Bảo hiểm Sông Tiên đảm nhận công tác vận động, duy trì, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng trên địa bàn huyện; đôn đốc, thu tiền đóng, tiếp nhận hồ sơ của người tham gia; lập danh sách người tham gia; nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH trả cho người tham gia. Hằng năm, xây dựng kế hoạch, phương án khai thác, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; tổ chức thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được BHXH huyện giao.

H.Linh - Báo Quảng Nam