www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phát triển du lịch Tiên Châu

 Sáng ngày 01.04.2015, UBND huyện Tiên Phước làm việc với UBND xã Tiên Châu và các ngành liên quan thông qua Đề án Du lịch xã Tiên Châu. Tại buổi làm việc, UBND huyện yêu cầu Phòng VH-TT khẩn trương trình UBND huyện và BTV Huyện ủy thông qua Quy hoạch Du lịch huyện Tiên Phước; chịu trách nhiệm thẩm định Đề án du lịch xã Tiên Châu, chủ trì, cùng xã Tiên Châu điều chỉnh lại bố cục, nội dung Đề án trên cơ sở góp ý của các ngành, hoàn chỉnh trước ngày 20.04.2015.

        Trực tiếp hỗ trợ bảo tồn nhà cổ; quảng bá, kết nối tour, tư vấn cách thức làm và đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch; nhanh chóng rà soát không gian văn hóa làng cổ Lộc Yên và các làng cổ khác trên địa bàn, hướng dẫn các xã gìn giữ, bảo vệ giá trị phục vụ khai thác du lịch. 

 

Video phóng sự trái bòn bon ở xã Tiên Châu

 

            Phòng KT-HT thẩm định mạng lưới giao thông, điện chiếu sáng, điểm đổ xe, quy hoạch chi tiết giao thông cho du lịch; Phòng TC-KH thẩm định về nguồn kinh phí, giúp UBND xã lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án; Phòng TN-MT thẩm định tài nguyên, giúp xã Tiên Châu bản đồ khoanh vùng, hướng dẫn sử dụng đất đúng mục đích, đảm bảo môi trường; Phòng NN&PTNT hướng dẫn phát triển các mô hình KTV đúng hướng, đầu tư thuỷ lợi họp lý theo hướng du lịch; lồng ghép các cơ chế, chính sách hỗ trợ các mô hình KTV, lắp bờ đá, ngõ đá, hàng rào chè tàu.

Di tích cấp tỉnh Đình làng Hội An xã Tiên Châu

 

     Xã Tiên Châu phối hợp với Phòng VH-TT chỉnh sửa và hoàn chỉnh Đề án theo góp ý đảm bảo bố cục, định hướng những vấn đề lớn nhất, thể hiện được những yêu cầu của huyện; tích cực tranh thủ sự hướng dẫn, hỗ tr0ợ của các ngành chuyên môn ở huyện trên các lĩnh vực trong phát triển du lịch tại địa phương (đính kèm các dự án chi tiết của các ngành theo Đề án dạng phụ lục); thành lập Ban chỉ đạo và Ban quản lý du lịch xã, thực hiện xã hội hoá kêu gọi hỗ trợ từ các doanh nghiệp và nhân dân.

                                              Theo VP.UBND Tiên Phước