www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Mua tiêu Tiên Phước làm quà phục vụ Hội nghị Tổng kết 10 năm

 Ông Trần Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa qua đã ký phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua tiêu Tiên Phước làm quà phục vụ Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

  

                                                          Theo VP.UBND tỉnh Quảng Nam