www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Vũ Minh Tiến

Năm sinh: 
1988
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Kỳ
Địa chỉ liên lạc: 
Tiên Kỳ - Tiên Phước- Quảng Nam
Email: 
vuminhtien1988@gmail.com
Nghề nghiệp: 
Kỹ sư cơ điện tử