www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Trần Văn Tuyên

Năm sinh: 
1987
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên An
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn 2 - Tiên An - Tiên Phước
Email: 
vantuyen143@gmail.com
Điện thoại: 
0976176311
Nghề nghiệp: 
Kinh Doanh
Nơi công tác: 
Đà Nẵng