www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Trương Ngọc Phi

Năm sinh: 
1990
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Kỳ
Địa chỉ liên lạc: 
Tiên Phong - Tiên Phước
Email: 
Tienphuoc60@gmail.com
Điện thoại: 
0965598574
Nghề nghiệp: 
Kỹ Thuật
Nơi công tác: 
Huyện Núi Thành - Quảng Nam