www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tôn Quý Long

Năm sinh: 
1998
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Thọ
Địa chỉ liên lạc: 
tonquylong@gmail.com
Email: 
tonquylong@gmail.com
Nghề nghiệp: 
Ca Sĩ
Nơi công tác: 
Tp. HCM