www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Pierre Tam Nguyen

Năm sinh: 
1952
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Mỹ
Địa chỉ liên lạc: 
Paris, France
Email: 
tamnguyenpierre1546@wanadoo.fr
Nghề nghiệp: 
Attorney at Law
Nơi công tác: 
Paris