www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phan Kim Phú

Năm sinh: 
1988
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Phong
Địa chỉ liên lạc: 
Dĩ An - Bình Dương
Email: 
phankimphu1988@gmail.com
Điện thoại: 
0932776217