www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phạm Văn Nguyễn Bảo

Năm sinh: 
1994
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cảnh
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn 2 Tiên Cảnh Tiên Phước
Email: 
nguyenbao.org@gmail.com
Điện thoại: 
0963852045
Nghề nghiệp: 
Thực Tập Sinh
Nơi công tác: 
Trung tâm lao động ngoài nước