www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phạm Thị Thu Huyền

Năm sinh: 
1986
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Thọ
Địa chỉ liên lạc: 
Thủ Đức
Email: 
thuhuyenenv@gmail.com
Điện thoại: 
0937 24 94 84
Nghề nghiệp: 
HSE/COMPL
Nơi công tác: 
Công ty TNHH Danu Vina