www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phạm Hữu Tuần

Năm sinh: 
1986
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cảnh
Địa chỉ liên lạc: 
Bình Dương
Email: 
tuanmuhchwuan@gmail.com
Điện thoại: 
0975667238
Nghề nghiệp: 
Chuyên viên
Nơi công tác: 
Trung cấp Công nghiệp Bình Dương