www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Văn Nhiêm

Năm sinh: 
1985
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cảnh
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn Xuân Phú -Hòa Sơn- Hòa Vang - ĐN
Email: 
nhiemlangthang20@gmail.com
Điện thoại: 
0905624845
Nghề nghiệp: 
Làm trên mạng internet
Nơi công tác: 
Làm viêc tai Hòa Khánh