www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Văn Huân

Năm sinh: 
1988
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cảnh
Địa chỉ liên lạc: 
Tiên Cảnh Tiên Phước Quảng Nam
Email: 
vanhuantp@gmail.com
Điện thoại: 
01683846211
Nghề nghiệp: 
Sinh Viên
Nơi công tác: 
Đà nẵng