www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Thanh Long

Năm sinh: 
1983
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cảnh
Địa chỉ liên lạc: 
Tp.HCM
Email: 
thanhlongbkdn08@gmail.com
Điện thoại: 
0946226978
Nơi công tác: 
Trung Tâm Kiểm Định KTAT Khu Vực I