www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Thị Thanh Yên

Năm sinh: 
1989
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Thọ
Địa chỉ liên lạc: 
UBND XÃ TIÊN LÃNH
Email: 
thanhyen776@gmail.com
Điện thoại: 
0971023639
Nghề nghiệp: 
Cán bộ
Nơi công tác: 
UBND xã Tiên Lãnh