www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Thị Thùy Liêm

Năm sinh: 
1991
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Cẩm
Địa chỉ liên lạc: 
Tiên Cẩm,Tiên Phước,Quảng Nam
Email: 
thuyliem2011@gmail.com
Điện thoại: 
01659029305
Nghề nghiệp: 
Sinh viên
Nơi công tác: 
CFI