www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Thị Họa My

Năm sinh: 
1987
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Kỳ
Địa chỉ liên lạc: 
Tiên Kỳ - Quảng Nam
Email: 
mymytp05@yahoo.com
Nghề nghiệp: 
Nhân viên văn phòng
Nơi công tác: 
Tân Mai Miền Trung