www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Thành Hân

Năm sinh: 
1988
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Phong
Địa chỉ liên lạc: 
Thủ Đức, HCM
Email: 
thanhhantp@gmail.com
Điện thoại: 
0973 556 092
Nghề nghiệp: 
Electronic Engineer
Nơi công tác: 
Hồ Chí Minh City