www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Tân Thành

Năm sinh: 
1991
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cẩm
Địa chỉ liên lạc: 
196 Lương Nhữ Hộc
Email: 
teenstienphuoc@gmail.com
Điện thoại: 
01696836323
Nghề nghiệp: 
Sinh viên
Nơi công tác: 
Đại học kiến trúc Đà Nẵng