www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Phước Nguyện

Năm sinh: 
1982
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Châu
Địa chỉ liên lạc: 
Tiên Châu
Email: 
phuocnguyentc82@gmail.com
Điện thoại: 
0905173327
Nghề nghiệp: 
Du lịch
Nơi công tác: 
TP Đà Nẵng