www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Phước Hải

Năm sinh: 
1993
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cảnh
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn 5 - Tiên Cảnh-Tiên Phước
Email: 
phuochaitc93@gmail.com
Điện thoại: 
01683648453
Nghề nghiệp: 
Sinh viên