www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Kim Thiện

Năm sinh: 
1972
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Lộc
Địa chỉ liên lạc: 
Phòng VHTT Tiên Phước
Email: 
kimthientp@gmail.com
Điện thoại: 
0982440744
Nghề nghiệp: 
Cán bộ
Nơi công tác: 
Phòng VHTT Tiên Phước, Quảng Nam