www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Khắc Đức

Năm sinh: 
1995
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cảnh
Địa chỉ liên lạc: 
Tiên Mỹ - Tiên Phước - Quảng Nam
Email: 
khacducnguyen95@gmail.com
Điện thoại: 
0916 26 36 46
Nghề nghiệp: 
CA
Nơi công tác: 
Đà Nẵng