www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Hữu Tài

Năm sinh: 
1988
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Mỹ
Địa chỉ liên lạc: 
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Email: 
nguyentai55@gmail.com
Điện thoại: 
0985518581
Nghề nghiệp: 
Kinh Doanh
Nơi công tác: 
TP. Hồ Chí Minh