www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Lê Viết Vĩnh

Năm sinh: 
1985
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cảnh
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn 7a, Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam
Email: 
vinhlmd@gmail.com
Nghề nghiệp: 
ADZ Tool
Nơi công tác: 
Quảng Nam - Đà Nẵng