www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Huỳnh Lưu Hoài Minh

Năm sinh: 
1995
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Kỳ
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn Bình Yên - Tiên Kỳ - Tiên Phước
Email: 
huynhluuhoaiminh1995@gmail.com
Điện thoại: 
0911912095
Nghề nghiệp: 
Học Sinh
Nơi công tác: 
Tp. Đà Nẵng